No. Nama Dokter Waktu Praktek Senin Selasa Rabu Kamis Jum'at Sabtu
1 Farida Moenir, SpM (K)

LASIK, Katarak

Pagi 08:00 12:00 08:00 12:00 08:00 12:00 08:00 12:00 08:00 12:00 08:00 12:00
Farida Moenir, SpM (K)

LASIK, Katarak

Sore - 17:00 12:00 17:00 20:00 17:00 20:00 - -
2 Rya Sylvia, SpM

Katarak, LASIK

Pagi
Rya Sylvia, SpM

Katarak, LASIK

Sore 17:00 20:00 13:00 17:00
3 IrmaPraminiarti, SpM

Katarak

Pagi 08:00 12:00 08.00 12:00 08:00 12:00 08:00 12:00 08:00 12:00 08:00 12:00
IrmaPraminiarti, SpM

Katarak

Sore 12:00 17:00 20:00 13:00 16:00
4 Noviana K Vivin, SpM

Katarak

Pagi 08:00 12:00 08.00 12:00 08:00 12:00 08:00 12:00 08:00 12:00 08:00 12:00
Noviana K Vivin, SpM

Katarak

Sore 17:00 12:00 17:00 20:00
5 Sudjarno, SpM

Katarak, LASIK

Pagi
Sudjarno, SpM

LASIK, Katarak

Sore 17:00 20:00 17:00 17:00 20:00 17:00 20:00
6 Muh Valeri, SpM

Katarak

Pagi 08.00 12:00 08:00 12:00 08:00 12:00
Muh Valeri, SpM

Katarak

Sore 17:00 20:00 12:00 17:00 20:00 17:00 20:00
7 Lydia Nuradianto, SpM

Katarak, LASIK

Pagi 14:00 17:00 08:00 12:00 08:00 12:00 08:00 12:00
Lydia Nuradianto, SpM

LASIK, Katarak

Sore 17:00 20:00 17:00 17:00 17:00 20:00
8 Sahata PH N, SpM

Katarak

Pagi 08:00 12:00 08.00 12:00 08:00 12:00
Sahata PH N, SpM

Katarak

Sore 12:00 14:00 18:00 18:00 21:00
9 Dini Dharmawidiarini, SpM

Katarak

Pagi 08.00 12:00 08:00 12:00 14:00 17:00 08:00 12:00
Dini Dharmawidiarini, SpM

Katarak

Sore 17:00 20:00 12:00 17:00 20:00 17:00 20:00
10 IGN Puspa Jaya, SpM

Katarak

Pagi 08:00 12:00 08:00 12:00
IGN Puspa Jaya, SpM

Katarak

Sore 17:00 20:00 17:00 17:00 20:00 14:00 16:00
11 Dewi Rosarina, SpM

Katarak

Pagi 08:00 12:00 08:00 12:00 08:00 12:00 08:00 12:00
Dewi Rosarina, SpM

Katarak

Sore 17:00 17:00 20:00
12 Donny Wishnu Chandra, SpM

Katarak

Pagi 08:00 12:00 08:00 12:00 08:00 12:00
Donny Wishnu Chandra, SpM

Katarak

Sore 14:00 20:00 17:00 17:00 20:00
13 Nur Alim, SpM

Katarak

Pagi 08.00 12:00 08:00 12:00 08:00 12:00 08:00 12:00
Nur Alim, SpM

Katarak

Sore 13:00 17:00 12:00 17:00 20:00
14 Rita Tjandra, SpM

Katarak

Pagi 08.00 12:00 08:00 12:00 12:00 17:00
Rita Tjandra, SpM

Katarak

Sore 17:00 20:00 12:00 17:00 20:00 17:00 20:00 17:00 19:00
15 Yana Rosita, SpM

Katarak

Pagi 08.00 12:00 08:00 12:00 12:00 17:00
Yana Rosita, SpM

Katarak

Sore 08.00 12:00 08:00 12:00 12:00 17:00